VOLTAR

The future of the brazilian Amazon.

FAÇA O DOWNLOAD

Tamanho: 756.42 KB  |  Formato: PDF

Analisa os impactos ambientais do programa Avanca Brasil na Amazonia. Em anexo: dossie Policy Forum: Environment