VOLTAR

Ngo-Kon : maraca ou chocalho dos Kayapo-Xikrin.