VOLTAR

TUPANAARU Ore i Toru Cori ja Ngechuchu ja Cristuchiga: o Novo Testamento na língua Ticuna.